Zorgverlening thuis

Vrijwilligers van de VPTZ Zuidwest Friesland kunnen bij terminaal zieke mensen thuis, in verpleeg- of verzorgingshuis zorg en ondersteuning bieden.
Meestal verleent een (thuis)zorgorganisatie de benodigde verpleegkundige zorg  en is de  medische zorg in handen van de eigen huisarts. De vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan de cliënt en de eventuele mantelzorgers. Dit kan door praktische hulp bij de verzorging, door te luisteren, te waken, kortom door “er te zijn”. Door aanwezigheid van de vrijwilligers kan de draagkracht van de mantelzorgers weer worden versterkt.
De vrijwilliger werkt alleen en kan terugvallen op de  mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en de huisarts. Tijdens een “inzet” kunnen meerdere vrijwilligers ingeschakeld worden; dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Ook in de thuissituatie wordt gestreefd naar een zodanige ondersteuning dat thuis sterven op een waardige en verantwoorde manier kan plaatsvinden.

Zorgverlening in de hospice

Uitgangspunt voor de zorgverlening in de hospice is de gedachte dat als genezing niet meer mogelijk is, er gestreefd moet worden naar een draaglijk en waardig levenseinde. De zorg wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de gast. Er wordt zowel aandacht besteed aan de lichamelijke en psychische gesteldheid als aan de sociale situatie van de gast. Het geven van persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van zorg die in de hospice wordt gegeven; er wordt naar gestreefd de kwaliteit van het leven in dit laatste stadium zo goed mogelijk te laten zijn.

De verpleegkundige verzorging is in handen van de Thuiszorg Zuidwest Friesland. Voor de medische begeleiding blijft, als dat kan, de eigen huisarts verantwoordelijk. Voor gasten van buiten Sneek wordt een Sneeker huisarts gezocht die de medische zorg overneemt.
In de hospice werkt een team van vrijwilligers aangestuurd door de coördinatoren. De vrijwilligers geven vooral een aanvulling op de mantelzorg en zijn overdag en ’s avonds aanwezig. ’s Nachts is er in principe een medewerker van de Thuiszorg Zuidwest Friesland in de hospice.
Vrijwilligers in de hospice bieden veelal  hulp aan meer dan één gast, dit in tegenstelling tot de thuissituatie.

De coördinatoren zien er op toe dat de belangen van de gasten zo goed mogelijk worden behartigd. Zij zijn het aanspreekpunt voor de gast en diens naasten.

Gastenkamer3_Klein.jpg

Gastenkamer